Tuesday, April 2, 2013

siete palabras - ikarwang bibisarawon

ngowan man sana, makakaiba ko ika sa paraiso
by:  Rev. Fr. Nunilon Arnold F. Bancaso, Jr.
ngowan na Semana santa, sige ko sanang yaba-yaba.  minsan ngani, napagkakamalan akong tambay ka iba; agko mga diri nakakabisto kanako tolos-tolos. buko ta uban na'ko na diri nagtaga uli-uli sadi Baao, ta pirmi ko nasa Naga, kundi sa itsura ko na pirming naka-shorts, minsan ngani bagana ko nakasupong panturog na nag aagi-agi sana.  gusto ko sana kayang mamate su dati kong buway ku panahon na diri pirmi nakaporma o pantalon o sotana.  kaya ngani minsan gusto ko na magsimba sana kaiba ninyo siton baba nganing mabayad ko kun ono a isadi itaas.
sa pag agi-agi ko, kadakul kong nabayad, napag-isipan saka dapat na gibowon bilang usad na taga sadi kanato.  pigpara obserbaran ko ading mga nakapalibot kanato. . .agko mga magagayon na pagbabago na nagpapabayad kin pag asenso, agko man mga diri natatawan kin atensyon o panawon ka mga kaiba ta sadi baao.  a pirmi kong unga sa sadiri ko:  ono raw a dapat na gibowon ko para maging maray a [agkabuway ta sadi baao?

a iba gayod talagang diri na mababago sa mga tawo arog ka realidad na siya usad na nabubuway sadi kinaban na agko mga kaiba.  pero ako man nagtutubod na mas dakul a mga kayang bagowon kun gugustowon.  agko mga ugali na dapat tanggalon ta diri sinda angay, agko mga dapat tapyason ta bukong magayon na silngan.  agko mga bagay na dapat uda ta poon kadto buko uyan susog o base sa plano.
ku usad nganing aldow, nagtaga libot-libot kami sa mga kagsadiri ka mga pasos na pigpapakaray para sa prusisyon.  sa kalsada agko mga nag-iinuman la pang riribok, agko nagpapatugtog kin makusog, na bagana baga bukong semana santa, mga ati nakatambak sa gilid, kayat-kayat na mga basura, mga kanal na mga sungsong, kalye na puno kin mga paninda, para-padyak ka mga baralanggado la paka-linya.  saka, kadakul na mga kanto ag gilid na lang paparat!  kadakul pa kong naobserbaran ag nabayad na isi ko kamo nakaobserba ag nakabayad man.  kaya lang, minsan diri pigtutuyaw ta abo tang makakulog sa iba o sa palibot o kita mismo naggigibo man kuyan.  minsan sige ta agrangay pero uda kita ginigibo.
amo di a paraiso?  amo di gusto ninyo na iyanan?  ako, abo ako.  ta isi ko, buko uyan a ipinangako kanato.

bilang usad na taga-baao, rumroma baya ninyo su mga panahpn na agko mga tawo na nakikipag-usip kaninyo.  mga matatam-is na promesa, mga magagayon na plano.  sinusuyo kita nganing maengganyo na magsunod kanda.  iato a suporta nganing magin representante ka kadaklan.  gayon sanang pag-irunggon, gayon sana kun iisipon, paro bayda ngani ninyo ngowan kun nasunod su mga promesa na amo ta paglaom na migdara kin maray na pagkabuway sadi baao.
pirang semana na sana, agko naman mga migrapo kanato, nganing magsabi ku dato ta nang narungog na abot ngowan uda pa dyaday sa kamatoran.  a eleksyon lang kaskas ka pag-iratong.  bisi na naman a mga nganga sa pagbisara na tatawan kana kaipuwan su mga nakanga-nga ta uda na makaon, uda na isasapna o uda na istaran na maray.  magmaan kita ngamin.  babaydon na maray a karakas ka lambang usad nganing makapag-desisyon kita kin tama saka malinaw base sa konsensya.  gustuwon ta man sigurong makanamit kin maray na paraiso sadi baao.  lugar na agko hutisya para sa ngamin, pagkaon sa mga tios, maray na pagkabuway nganing masusteneran a ngamin na kaipuwan ka pamilya.  pag-adi nangyari, usad na uyan na paraiso na pwede tang bauyon, baao.  kamaturan saka paggibo ka promesa usad uyan na dahilan ngani kita ngamin padagos na mabuway kin maray.
a pagsuyo kana mga kandidato nganing itao ta a banal tang boto agko uyan nakatakod na obligasyon pag-abot ka panahon.  di man siguro kaipuwan maggibo kin milagro nganing maitao a pangangaipo ka mga tawo arog ku ginibo ni Hesus. diri ta man adto kaya.  a ayat sana man, na mabayad a usad na realidad ka paggibo ka promesa.
kun manggana man a mga kandidato, rumrumon man a mga tawo na makamate kin paraiso.  paraiso na agko pagpayaba, pagmangno, bukong masamok, maamot, ngamin agko kinakaon, nagtitinabang-tabangan saka agko Dios.  paraiso na gusto kong mabayad sadi baao.

ikarwang sinabi ni Hesus ku nakapako siya sa krus:  ngowan man sana iiiba ko ika sa paraiso.
balikan ta su mga nangyari sa daan na tipan.  sa istorya ku paggibo ka ngamin, si Ama nagsabi:  ngamin na ginibo ko maray.  boot  sabiyon, perpekto, sosog sa plano ag sa isi niya ngamin agko maitataong maray sa tawo.  uyan ngamin ginibo ni Ama nganing kitang mga tawo, uda na kaipuwan na anapon na kaipuwan sa buhay.  ku ginibo na si adan saka si eba, ariglado na ngamin.  uda problema, uda pagsakit, uda maski kagranan a tawo.  kapwerte. . .masiram na buway.  amo uyan plano ni Ama para kanato ngamin.  pero ngamin uyan nauda kawasa si Adan ag si Eba, mas pinili ninda su pansadiri nindang kagustuwan.  diri nakuntento, diri nagsunod sa plano. sinda nasala sa pagdisisyon.  naudit si Ama, kaya sinda pinalayas sa paraiso.  nagpoon na su kasalan.  nakamate na sinda kin kadipisilan, nag-alop, nagtios, buko nang magayonm agko na problema, agko na kagranan a tawo.  sayang kadtong paraiso.
gusto kong makamate ag makabalik sa paraiso.  preskong angin, malinig na mga kalye, bukong matakot na mga raran.  tuninong pagkagab-i, uda kariribukan, agko maray na pagkaon saka maray na buway.

mayna ngowan tolos!  sabi ni hesus sa katakin niyang parataban na gustong makaiba sa paraiso ni Hesus.  usad na parakasala na gustong magbakle ka buway nuya kaya lang ultimo na adtong pagkakataon, kaya sinamantala na niya na makiusip ki Hesus.  su gibo niyang pagsolsol nagdara kanya sa paraiso.  sabi ngani sa bibliya:  pinadara ako buko para sa mga banal, kundi para sa mga parakasala.  a kaipuwan sana man a pag-ako na kita nagkasala ag gusto ta makabalik sa grasya ni Hesus.  ginibo uyan ku parataban.  kaipuwan booton ta man ag base sa malinaw na pag-iisip kita dapat magdesisyon na gusto ta siya makaiba ag magin maray a kanatong kamugtakan.
ngowan na eleksyon, amo na yan kaipuwan ta.  dapat malinaw a kanatong isip sa pagpili kana mga gusto tang magdara kanato sa paraiso, su mga tawo na pwede man pagsakripisyo nganing mabayad ta su paraiso.  desisyon na base sa kagustuwan na mapakaray a buway, kaya inaalalayan ka kanatong konsensya.  buko ta binayaran kita, buko ta agko kita utang na boot, buko ta irensya ta. . .kundi sa kagustuwan tang magin maray a kanatong banwaan.  ono man saysay kun tinawan kitang gatikat na sintabo ku kaipuwan tang gayo, uno man kun pinainom ka saka tinawan sigarilyo, kun a mga aldow na mig-abot baka diri na ngani mabayad ka mga mata ka mga igin mo.

si Dimas, na nasa too ni Hesus nagkasala, pero nag-ayat tawad, puno kin paglaom.  gusto niya makaiba niya si Hesus sa paraiso.  sa kadakul na ribok sa palibot ni Hesus ku siya nakapako, usad na boses sana a narungog niya:  Kagurangnan, rumroma man ako, pag-abot mo sa paraiso.  kaya si Hesus nagsabi:  ngowan tulos makakaiba ika kanako.

banwaan na Baao, ipangadyi ta na sa bitnga kading maribok na palibot, marungog man a mga sadit tang boses na nagsasabi:  rumrumon mo man kami pag nasa pwesto na kamo.  tibaad marungog.  tibaad mabayad a realidad.  tibaad mangyari na a mga promesang paraiso sadi kanato.

sa pag=isip-isip ninyo kun isay a tatawan ka boto, anapon ninyo adtong mga nagtuga kanato ngamin.  sari na kamo na nagsabi na diri a Baao pababayaan?  sari na si nagsabing kaya niyang magsakripisyo para sa karayan ka kadaklan?  sari na su katuninongan, hustisya ag pagkaon sa  mga nag-aalop?  kun uda, bagana sinda su mga disipulos ni Hesus na nagtibwasan ku sya rakupon. . .maray nganing si Dimas, kaiba ni Hesus.

su paraiso regalo ni hesus ki Dimas.  tibaad kita man maregalowan kin paraiso pag-abot ka panahon.  ginhawa sa buway a kanatong mamamate kun uyan mangyari.  arog ku pagmate ni Dimas ku siya sinabiwan ni Hesus.

ading ikarwang sinabi ni hesus ku nakapako siya sa krus, parumrom adi kanato ngamin.  diri ta pagsayangon a kakayan tang magpili kin tama.  kaipuwan sana kusog boot saka linaw kin isip nganing maipabayad ta uyan.  diri ta pagsayangon a mga oportunidad na itinao kanato ngamin.  ako nagtututuod na kaya ta nan na mag-ako ka maray na buway kun kita migtinabang-tabangan.  Baao, usad na paraiso na pwede tang bauyon, kun rumrumon sana ninda kita kun sinda nasa paraiso na.   
No comments:

Post a Comment